košík je prázdný
  ()

Váš nákupní košík je prázdný.

Svět hydrofolií - hydrofols.cz

Připravili jsme pro vás akční zboží

Folie s motivem hada HfLS9001D

Připravili jsme pro vás oblíbenou folii se zvířecním motivem v akci za zvýhodněnou cenu.

Běžná cena: 450 Kč

Vaše cena: 349 Kč (ušetříte 101 Kč)

Folie s motivem CARBON HfLS8040A

Často žádaná folii s motivem transparentního carbonu v akci za zvýhodněnou cenu.

Běžná cena: 480 Kč

Vaše cena: 390 Kč (ušetříte 90 Kč)

   

Doprava a reklamace

Obchodní podmínky

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

č. 00045982 / 001 bylo dne 30.01.2013 zapsáno do registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů.


1. Objednávka

Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího. Objednávka kupujícího musí obsahovat tyto základní náležitosti:

 • prodávajícího – obchodní firmu (název) a sídlo, IČ prodávajícího (vybírá kupující z nabídky elektronického obchodu při objednání zboží)
 • kupujícího – jméno a příjmení, název, obchodní firmu a sídlo, místo podnikání nebo bydliště kupujícího; IČ a DIČ kupujícího, pokud je registrován jako plátce DPH a provozuje podnikatelskou činnost; telefon a e-mail kupujícího.
 • specifikace požadovaného zboží uvedením kódu produktu, který jednoznačně určuje předmět objednávky (číselné označení produktů podle druhu, uváděné v ceníku elektronického obchodu)
 • množství požadovaných kusů produktů
 • vybraný způsob platby
 • požadovaný termín dodání zboží
 • adresu pro dodání zboží a způsob jeho dodání

Na základě řádné objednávky kupujícího provede prodávající ověření objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou cenu a množství produktů, jež se zavazuje kupujícímu dodat, jakož i termín dodání objednaného zboží. Objednávka je po jejím ověření prodávajícím považována mezi stranami za závaznou. Toto ustanovení není pro prodávajícího závazné v případě, že výrobce přestane dodávat daný produkt nebo uvede na trh nové verze produktů.

2. Platební podmínky

Jiné způsoby platby kupní ceny závisí na dohodě kupujícího s prodávajícím.

3. Dodání zboží, způsoby dodání

Prodávající s kupujícím se dohodli na níže uvedených způsobech dodání zboží (viz bod 3.1, 3.2., 3.3. a 3.4) na území České republiky. Podmínkou pro dodání zboží v uvedeném termínu jsou:

 • ověření objednávky
 • volné skladové zásoby objednaného zboží v objednaném množství na elektronické objednávce
 • případně provedení dohodnutého způsobu platby na účet prodávajícího (při platbě předem, tzv. na proformafakturu).

Objednané zboží je expedováno nejpozději do 30-ti pracovních dnů po splnění výše uvedené podmínky pro dodání zboží.

3.1 Na adresu dodání s dobírkou

Zboží je zasláno dopravcem na dobírku. Dopravce doručuje zásilky v pracovních dnech obvykle do 24 hodin od okamžiku expedice. V případě, že dopravce kupujícího nezastihne na uvedené adrese, zanechá kupujícímu v místě k tomu určeném písemné oznámení s uvedením telefonního spojení a informací, kdy mu bude zboží znovu doručeno. Kupující muže kontaktovat dopravce na uvedeném telefonním čísle a dohodnout si jiné místo a čas dodání. Pokud kupující nekontaktuje dopravce, pokusí se dopravce doručit zboží následující pracovní den. V případě, že dopravce kupujícího opět nezastihne na uvedené adrese, zanechá kupujícímu v místě k tomu určeném druhé písemné oznámení s uvedením telefonního spojení. Pokud kupující nekontaktuje dopravce během dalších pěti pracovních dnů, vrací dopravce zboží zpět prodávajícímu. V případě větší částky k inkasu kontaktuje dopravce kupujícího nejprve telefonicky a dohodne si s ním termín doručení zboží předem.

3.2 Na adresu dodání bez dobírky

Zboží je dodáno za stejných podmínek jako s dobírkou s tím, že si kupující dohodne s prodávajícím individuální způsob platby.

Kupující je povinen převzít objednané zboží od třetí osoby ( logistického partnera prodávajícího), která mu toto dodá prostřednictvím dopravce. Prodávající jako dlužník s tímto způsobem splnění závazku dodat objednané zboží souhlasí.

3.3 Osobní odběr v sídle prodávajícího

Kupující se zavazuje odebrat zboží v sídle prodávajícího. Prodávající vyzve kupujícího k odběru zboží telefonicky nebo e-mailem podle údajů na objednávce a to nejpozději do jednoho pracovního dne od splnění výše uvedené podmínky pro dodání zboží.

3.4 Dodání zboží –omezení hmotnosti

V případě že hmotnost jednoho z kusů zboží z objednávky přesáhne 50 kg, je možný pouze osobní odběr v sídle prodávajícího,telefonem nebo písemnou dohodou jinak.

3.5. Místo plnění

Místem plnění při odběru zboží dle bodu 3.1, 3.2 a 3.3 je sklad prodávajícího. Povinnost prodávajícího dodat objednané zboží je splněna jeho předáním kupujícímu v dohodnutém místě plnění nebo okamžikem předání přepravní službě k přepravě do místa určení; tímto okamžikem přechází na kupujícího nebezpečí veškeré škody na zboží (riziko poškození zboží, ztráty, odcizení atd.). Veškeré zboží předané prodávajícím v místě plnění k přepravě je na území ČR pojištěno do výše 50.000 Kč.

4. Dopravné

K ceně zboží je účtováno dopravné v případě, že celková cena zboží v elektronické objednávce nepřesáhne částku 12.000 Kč
Tabulka cen dopravného (nejsem plátce DPH)

 • na dodací adresu : 240 Kč / balík
 • osobní odběr v sídle prodávajícího: účtuje se pouze poplatek za balné 50 Kč

5. Smluvní pokuta

Smluvní strany se dohodly, že pro případ kdy prodávající vyexpeduje zboží objednané kupujícím a kupující toto zboží od dopravce nepřevezme dle podmínek uvedených ve způsobu dodání, je prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty (storno poplatku) ve výši 400 Kč,+ 240 Kč poštovné, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6. Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu na odstoupení

V případě, kdy prodej zboží (resp. realizace předmětu plnění) je uskutečněn spotřebitelem na základě smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (zejména elektronický obchod na Internetu), má kupující –spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Pouze v případě, pokud by dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je podle § 53 odst. 4 a 5 občanského zákoníku povinen předat, činí tato lhůta 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže jsou tyto informace dle ust. § 53 odst. 4 a 5 občanského zákoníku řádně předány v průběhu této tříměsíční lhůty od převzetí plnění, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

Spotřebitel však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v § 53 odst. 7 občanského zákoníku, kterými jsou zejména:

 • smlouvy na dodávku počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
 • smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele
 • smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele a
 • další smlouvy vyjmenované zákonem.

Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být dodavateli (prodávajícímu) doručeno do skončení lhůty pro odstoupení. Při využití tohoto práva na odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen k řádnému vrácení kompletního zboží (plnění), tj. v původním stavu a obalu, schopné dalšího prodeje, neporušené, se všemi doklady a dokumentací, které byly spotřebiteli dodány. Spotřebitel vrací zboží na adresu dodavatele. Důsledkem odstoupení je povinnost stran vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly. Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. Po odstoupení a řádném vrácení zboží spotřebitelem je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit spotřebiteli částku zaplacenou za zboží, po odečtení nákladů vynaložených prodávajícím na dopravu zboží ke spotřebiteli.

Smlouvu uzavřenou na dálku se spotřebitelem lze zrušit jen za podmínek stanovených občanským zákoníkem (§ 49, § 517 odst.1, § 597, § 623, § 679).

Spotřebitelem ve smyslu shora uvedeném se rozumí zákazník –kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

7. Ochrana osobních údajů

č. 00045982 / 001 bylo dne 30.01.2013 zapsáno do registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů.

V případě, že je kupujícím fyzická osoba, zadává při objednávce tyto údaje: Jméno a příjmení, Úplná poštovní adresa, Adresa elektronické pošty, Telefonní číslo. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a případnou komunikaci.

Je-li kupující právnická osoba, zadává při registraci navíc následující údaje: Jméno firmy, IČO, DIČ. Pokud je kupujícím fyzická osoba –podnikatel, uvede navíc údaj o místu podnikání, IČO a DIČ. Tyto údaje umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat platbu kupujícího učiněnou bankovním převodem.

Prodávající chrání soukromá data kupujícího před zneužitím. Tyto informace shromažďuje, aby zkvalitnil svoje služby a neposkytuje je třetím stranám bez souhlasu kupujícího.

Používáním internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a použitím informací o sobě i svých nákupech podle výše uvedených pravidel.

8. Ostatní ujednání

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se kromě těchto obchodních podmínek řídí obchodními podmínkami prodávajícího, které jsou k dispozici v sídle prodávajícího nebo na jeho internetových stránkách a postup při uplatnění nároku z vad zboží (reklamace) reklamačním řádem prodávajícího, který je k dispozici rovněž v sídle prodávajícího nebo na jeho internetových stránkách.

Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky a jejím odesláním seznámil s těmito obchodními podmínkami, obchodními podmínkami prodávajícího a reklamačním řádem prodávajícího a že s těmito souhlasí.

Vyplněním a odesláním elektronické objednávky (či jiné formy objednávky prostřednictvím komunikace na dálku, např. faxem) kupující současně potvrzuje, že mu byly prodávajícím v jeho obchodních podmínkách přístupných z 'www prohlížeče' poskytnuty informace dle ust. § 53 odst. 4 občanského zákoníku, tj. identifikační údaje prodávajícího (obchodní název, IČ, sídlo, event. bydliště v případě fyzické osoby), název objednaného zboží a jeho hlavní charakteristiky, cena zboží, náklady na dodání, způsob platby a dodání, poučení o právu na odstoupení od smlouvy dle ust. § 53 odst. 6 občanského zákoníku, náklady na použití komunikačních prostředků na dálku a doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Co je Hydrografika ?

Hydrografika - vodní tisk

Hydrografika je nejmodernější technologie potahovaní předmětů, která je ve světě známá pod anglickým názvem „water-trasfer printing“, ze které se stává díky snadné aplikaci skutečně fenomén. Jak jistě správně tušíte, jedná se o aplikaci vzorovaných fólií pomocí vodní lázně.

Kde všude je hydrogarafiku možné použít?

Autotuning, motocykly a motokáry

Použitím hydrografické fólie lze dosáhnout dokonalé imitace skutečných dekorů ať už se jedna o karbon, hliník, dřevo či jiný dekor. Tato technika je vhodná, jak v  interiérových, tak i exteriérových částech automobilu. Dále se hojně používá pro dekorování různých částí motorcyklů, kde se jedná zejména o plastové části, nádrže aj. Fantazii se meze nekladou. Záleží jen na Vás.

Kola

Fólií lze potáhnout například i rám kola a jeho další části. V naší nabídce naleznete dekory nejen pro dospělé, ale i pro děti. 

Elektronika a bežné předměty v domácnosti

Další atraktivní odvětví je elektro a předměty v domácnosti, jako například zásuvky, vypínače, pojistkové skříně, svítidla, ale i třeba záchodové prkenko. Fólii je možné aplikovat třeba i na kryty notebooků, telefonů a různých domacích spotřebičů, kterým dodá tato technologie neodelatelný jedinečný vzhled. 

Reklamní a upomínkové předměty

Hydrografiku lze samozřejmě aplikovat i na různé upomínkové a reklamní předměty, se kterými se stanete skutečně originálním a nápaditým obchodním partnerem. 

Airsoft 

Naše nabídka vzorů zahrnuje i dekory vhodné k potažení airsoftových zbraní, maskování helem a dalšího příslušenství v tomto oblíbeném sportu. Stačí si jen vybrat  ten, který buď potřebujete, nebo ten, se který udělá z Vašeho náčiní skutečný originál mezi ostatními.

 

Co je hydrografika?

Přes tisíc dekorů v kombinaci s nepřeberným množstvím podkladových barev - to poskytuje možnost vytvořit milióny designů. Každý z Vás je tak schopný vytvořit jedinečný design a tak zvýšit cenu upravovaného předmětu.

V současné době je možnost výběru z více než tisíce vzorů. Velkou oblíbenost si hydrografika našla mezi lidmi po celém světě, především pro svou jednoduchost aplikace na téměř všechny podkladové materiály, jako např. dřevo, plast, slitiny kovu, sklo, kovy atd. Možná jste se s ní už setkali. 

Aplikovaný dekor je třeba ochránit transparentním lakem. Máte na výběr ze dvou variant – lesk a mat. Dalším důležitým parametrem je kvalita laku. Vybrané laky zajistí potřebnou odolnost až do výše teploty 650°C. Díky těmto jedinečným vlastnostem je hydrografika oblíbená zejména v oblasti tuningu aut.

Tekutá guma

Technologie tekuté gumy

Plasti Dip ® je tekutá guma, která díky svým jedinečným vlastnostem vyhoví nejvyšším požadavkům ve všech oblastech. Objevte i Vy všestrannost tekuté gumy Plasti Dip ® a přesvědčte se o její výjimečnosti!

CO JE PLASTI DIP???

Každý, kdo se o své auto příkladně stará a stráví více času v garáži, už o podobných výrobcích určitě slyšel. Teď vám ale představíme gumové nátěry té nejvyšší kvality, které se vám určitě budou hodit, ať už pro použití na Vašem autě nebo v domácnosti. Výrobky s logem Plasti Dip, které si dnes představíme, toho dokážou opravdu hodně. Čtěte dál a uvidíte, že budete překvapeni, co všechno zvládne tekutá guma a jaké široké jsou možnosti jejího využití.

PLASTI DIP - TEKUTÁ GUMA - ŠIROKÉ UPLATNĚNÍ

Ještě předtím si ale řekněme něco o značce Plasti Dip . Její kořeny sahají do roku 2004, kdy tato firma vznikla v Německu a zakrátko své působení rozšířila i do Rakouska a Švýcarska. Samotný výrobek jakým je tekutá guma je však mnohem starší v USA se používá již od roku 1972. Tyto výrobky se mohou pochlubit velmi širokými možnostmi využití, ať už v domácnosti nebo v automobilovém průmyslu. Jejich použití je přitom rychlé a vcelku jednoduché. Na našem trhu najdeme hned několik různých produktů Plasti Dip , které se mohou pochlubit vysokou kvalitou a trvanlivostí.

PLASTI DIP - NEJLEPŠÍ OCHRANNÝ SYNTETICKÝ GUMOVÝ NÁTĚR NA TRHU

Jak jsme Vám již naznačili v úvodu, tekutá guma by neměla chybět žádnému šikovnému kutilovi, ať už v domácí dílně nebo garáži. Tekuté syntetické přípravky Plasti Dip však nejsou vhodné jen pro kutily, ale pro svou kvalitu si uplatnění najdou i v těch nejnáročnějších podmínkách při průmyslové výrobě a stavebnictví. K dispozici jsou gumové nátěry v různých barvách. Syntetický gumový nátěr můžete použít jak v exteriéru, tak i v interiéru a nanášet jej různými způsoby. Štětcem, ponorem nebo stříkáním. Hlavní výhody ochranného gumového nátěru jsou přitom zcela jednoznačné, plní především ochrannou funkci před vnějšími vlivy a zároveň vytváří protiskluzovou vrstvu. Své využití si takový nátěr pak může najít i v oblasti tuningu , když potřebujete upravit nějaký povrch, či dodat některým prvkům zajímavý vzhled . Výrobky Plasti Dip mají dále tu výhodu, že pevně drží na většině materiálů. Tento výrobek vám bez problémů "chytne" na kov, sklo, dřevo, kámen, gumu, provaz, na carbon, ale i na materiály ze sklolaminátu. Nátěr je samozřejmě odolný i vůči tuhým mrazům a velmi vysokým teplotám.

PLASTI DIP SPRAY - TEKUTÁ GUMA VE SPREJI PRO KAŽDÝ POVRCH

Za pozornost stojí i Plasti Dip Spray, který si své využití nachází zejména v automobilovém průmyslu pro svou velmi jednoduchou použitelnost. Jde prakticky o obdobný gumový nátěr, který je však rovnou dodáván ve formě spreje. Použít jej můžete prakticky na všechny automobily. Jednoduše si tak například můžete na svém autě udělat pogumovaný nátěr, který nejenže ochrání původní lak, ale dodá vašemu autu naprosto skvělý vzhled podobný jako byste na auto aplikovali matnou fólii. Zajímavé to může být z toho hlediska, že každý rok tak můžete změnit barvu svého auta nebo kol. Třeba i každou sezónu se tak můžete na srazu ukázat v jiné podobě, což určitě přitáhne zvědavé pohledy. Možností barevného provedení tekuté gumy Plasti Dip je hned několik, tekutá guma může být průhledná, bílá, černá, červená, žlutá a modrá. Gumový nátěr nebo sprej se dá použít prakticky na jakýkoliv materiál. Nemusí to být zrovna auto, tekutá guma se používá i na motocykly. Také se dá tento materiál aplikovat jen na určitou část, např. jen na kapotu. Tekutou gumu můžete použít v podstatě na všechno, například i na elektroniku, či jiné věci, u kterých se bojíte poškrábání. V případě potřeby Plasti Dip jednoduše odstraníte pouhým stáhnutím. Takové řešení je přitom levnější, než na auto aplikovat fólie. Plasti Dip můžete například také aplikovat na disky pro jejich větší ochranu například v zimním období.